OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 17.04.2013r., nr ogłoszenia: 152288 - 2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo, które będzie polegać na :

1) Zapoznaniu się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi;

2) udziale w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

3) Zapoznaniu się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

4) Nadzorze nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;

5) Inspektor Nadzoru (koordynator) będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu dwóch tygodni (za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego;

6) Sprawowaniu kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników w tym:

   a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

   b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

   c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;

   d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;

   e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;

   f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

   g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy;

   h) Rozstrzyganiu w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru - koordynatora.

   i) Sprawdzaniu posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie.

   j) Czuwaniu nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.

   k) Sprawdzaniu kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo - ilościowo - kosztową wraz z jej uzasadnieniem;

   l) Gromadzeniu i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych;

   m) Uczestnictwo w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);

   n) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad - potwierdzonych protokołem;

   o) Nadzorowaniu i pisemnym informowanie Zamawiającego o warunkach BHP i zabezpieczeniach stosowanych na teranie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla użytkowników oraz mieszkańców.

   p) Pisemnym informowaniu Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

   q) Pisemnym informowaniu Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających.

   r) Pisemnym informowaniu Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

   s) Składaniu raportów miesięcznych z postępu rzeczowego realizacji robót budowlanych, do 10 dnia następnego miesiąca.

1.2.Zakres zadania obejmuje:

1. Budowę budynku handlowego z zapleczem sanitarnym i placem targowym z zadaszonymi stanowiskami kupieckimi.

 Budowę budynku handlowego z zapleczem sanitarnym i placem targowym z zadaszonymi stanowiskami kupieckimi.

2. Budowę niezbędnej infrastruktury technicznej w granicach działki, w tym:

  a) wjazd/zjazd na teren targowiska (z drogi gminnej);

  b) przyłącze wodne (działka 225/13) i doprowadzenie wody z istniejącej sieci wodociągowej;

  c) przyłącze kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków z projektowanych urządzeń;

  d) rozprowadzenie wód opadowych z projektowanych budynków i powierzchni utwardzonych;

  e) złącze kablowego ZK, wewnętrzna linia zasilającą wraz z oświetleniem terenu;

  f) Zagospodarowanie i urządzenie terenu (place, drogi ciągi piesze, nawierzchnie, parking, zieleń).

1.3. Wartość robót wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi 1.398.216,35 zł brutto. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa dokumentacja i przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

1.4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik do SIWZ.

1.5. Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

1.6. Okres realizacji robót budowlanych: od maja 2013r. do 31.10.2013r.

1.7. Ilość etapów rozliczenia: jeden etap rozliczenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-12-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku rozumie się pełnienie nadzoru inwestorskiego dla minimum 2 zakończonych inwestycji polegającej na robotach budowlanych w zakresie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (brutto) każda, potwierdzonego wykazem wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk jakie zostaną im powierzone, tj.:

1. osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, ze stażem łącznym pracy jako inspektor nadzoru inwestorskiego minimum 5 lat;

2. osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, ze stażem łącznym pracy jako inspektor nadzoru inwestorskiego minimum 3 lata.

3. osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, ze stażem łącznym pracy jako inspektor nadzoru inwestorskiego minimum 3 lata.

4. sobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, ze stażem łącznym pracy jako inspektor nadzoru inwestorskiego minimum 3 lata.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-04-29 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-04-17