OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Obsługa geodezyjna zadania pn.: Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap II

(zamieszczone w BZP w dniu 08.04.2013r., nr ogłoszenia: 135062-2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Obsługa geodezyjna zadania pn.: Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap II

Wspólny Słownik Zamówień: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe, 71354000-4 - Usługi sporządzania map

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie stałej i pełnej obsługi geodezyjnej podczas realizacji zadnia pn: Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap II, w tym w szczególności:

  a) wytyczenie projektowanych elementów w terenie;

  b) kontrolę posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych) - w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów;

  c) obsługę bieżącą budowy (budowa w toku), w tym wykonywanie geodezyjnych szkiców roboczych potwierdzających pod względem rzeczowym wykonanie robót budowlanych, do obioru częściowego elementów robót budowlanych ulegających zakryciu w 3 egz.;

  d) pomiary osiadań i odkształceń obiektów budowlanych;

  e) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej uzgodnionej, zatwierdzonej i podpisanej przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjno - kartograficzny w 4 egz.;

  f) pełną dyspozycyjność w zakresie wykonania zamówienia w zależności od potrzeb na budowie.

Zakres robót budowlanych obejmuje rozbudowę i przebudowę zbiorczej oczyszczalni ścieków celem zwiększenia jej przepustowość ze 100 m3/d do 200 m3/d. Przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca winien przyjąć następujące założenia:

1. W trakcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni jej praca nie powinna być przerwana.

2. Zgodnie z projektem budowlanym zaprojektowano dwa ciągi technologiczne w postaci sekwencyjnego biologicznego reaktora, pracującego cyklicznie i przystosowanego do zmiennych obciążeń i ładunków.

3. Zgodnie z projektem budowlanym zaprojektowane dwie komory reakcji zapewnią pracę oczyszczalni przy obciążeniu 20% projektowanego przepływu, a także przy obciążeniu do 120 % bez szkody dla osiąganych wyników i do 150 % przeciążenia.        

4. Zakres prac przy realizacji przedmiotu zamówienia polega w głównej mierze na:

  1) ROBOTY BUDOWLANE: ZIEMNE, ŻELBETOWE, ROZBIÓRKOWE

  2) ROBOTY: TECHNOLOGICZNE, SIECI ZEWNĘTRZNE I INSTALACJE

     a) Technologia

     b) Sieci zewnętrzne

  3) INSTALACJE SANITRANE

  4) ROBOTY: DROGOWE

  5) ROBOTY: SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

  6) ROBOTY: SIECI I INSTALACJE AKPiA

  7) ROBOTY: INSTALACJE PRZECIWWŁAMANIOWE

5. Automatyka dotyczy dostaw i robót związanych z urządzeniami technologicznych znajdujących się w poszczególnych obiektach.

  a) Automatyczna Stacja Zlewna Ścieków Dowożonych,

  b) Przepompownia Ścieków Surowych,

  c) Budynek Techniczny,

  d) Reaktor Sekwencyjny,

  e) Stacja Filtracji,

  f) Stacja Dmuchaw,

  g) Stacja Dozowania PIX-u,

  h) Komora pomiaru Ścieków Oczyszczonych.

6. Instalacja AKPiA oczyszczalni obejmuje układ zasilania i sterowania procesem technologicznym: szafę zasilająco-sterowniczą nadzorującą pracę całego procesu oraz obiektowe szafki zasilania, sterowania i sygnalizacji stanów pracy pomp, mieszadeł i innych urządzeń technologicznych, wraz z liniami kablowymi zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarów technologicznych. Instalacja AKPiA obejmuje również szafkę wyposażoną w panel operatorski dla komunikacji ze sterownikiem PLC.

7. Wartość robót wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi 4.383.720,00 zł brutto. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa dokumentacja i przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

8.  Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ.

9. Okres realizacji robót budowlanych: od maja 2013r. do 30.11.2014r.

10. Ilość etapów rozliczenia: jeden etap rozliczenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2014-12-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi geodezyjnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-04-16 do godz. 10:30.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-04-08