U C H W A Ł A   NR XIV/90/2004

                                                   Rady Gminy Baruchowo
                                                   z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2004 rok.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z  2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 128 ust. 2, art. 134 ust.3, art. 135 ust. 2 ustawy o finansach publicznych /tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz.148/ Rada Gminy uchwala co następuje.

 

§ 1.

 

1.    Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 4.926.907  . w tym

-          dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę  258.550  zł,

-          dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę  35.000 zł,

-          subwencja ogólna w kwocie         3.311.564 zł.

z tego:

-          część wyrównawcza w kwocie         1.266.695  zł,

-          część oświatowa w kwocie          2.044.869  ,

 

§ 2.

 

1.         Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 4.926.907 zł. w tym:

-          wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę   258.550 zł.

-          wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę  35.000 zł.

2.         W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się

a)      wydatki bieżące w kwocie 3.880.357 zł.

w tym na :

-          wynagrodzenia w kwocie 1.937.516 zł. (§ 4010, 4040, 4100)

-          pochodne od wynagrodzeń w kwocie  397.674 zł. (§ 4110, 4120)

-          obsługę długu w kwocie  15.000 zł. (§ 8010)

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.046.550 zł.

3.         W budżecie tworzy się:

-          rezerwę ogólną w kwocie   48.781 zł.

 

§ 3.

 

1.         Ustala się przychody budżetu w wysokości 189.526 zł. i rozchody w wysokości 189.526 zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

 

§4.

 

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z zał. Nr. 4.

 

§ 5.

 

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 857.171 zł., w tym dotacje z budżetu  - zł., oraz wydatków zakładów w kwocie   857.171  zł.

1.         Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 29.460 zł. oraz wydatków w kwocie  29.460 zł. – zgodnie  z załącznikiem   Nr 6.

 

§ 7.

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska w kwocie  2.343  zł. oraz wydatków funduszu w kwocie  2.343 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 7.

 

§ 8.

Ustala się plan przychodów gospodarstwa pomocniczego pn. Zielona Szkoła w kwocie 62.330 zł. oraz wydatków gospodarstwa pomocniczego w kwocie 62.330 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta  gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2.    Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10.

1.         Ustala się kwotę  300.000 zł. do wys. której Wójt  może samodzielnie zaciągnąć pożyczki i kredyty krótkoterminowe.

2.         Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do kwoty 500.000 zł.

 

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

 

§ 12.

Zobowiązuje się Wójta  Gminy do przedstawiania pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

 

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  Jarosław Komorek