W sprawie:
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wmienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscow

Data uchwały:
2012-09-21

Numer uchwały:
XXIII.120.2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego