W sprawie:
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych w zakresie melioracji na 2003 rok.


Data uchwa3y:
2003-12-29

Numer uchwa3y:
XIII/86/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia.