UCHWAŁA NR XVI.82.2011

RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BARUCHOWO na rok 2012

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm., ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 11.147.294 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 9.643.388 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.503.906 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności;

1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości1.755.750zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3;

2) dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.615 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 12.162.607 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 9.094.754 zł,

2) majątkowe w wysokości 3.067.853 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

2. Kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności;

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.755.750 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3a;

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.615 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 70 000 zł,

2) celową w wysokości – 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Za-łącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.015.313 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie  – 1.015.313 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie  – ...........-........ zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.525.826 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 510.513 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.015.313 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie  .........-.......... zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.000.000 zł,

5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie ................... zł.

§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 300.000 zł, z tego

1) gwarancje do kwoty 150. 000 zł

2) poręczenia do kwoty 150. 000zł

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących (łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy)

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł.

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300 000 zł

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek