W sprawie:
przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Baruchowo w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe".

Data uchwa3y:
2003-12-04

Numer uchwa3y:
XII/85/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia.