Zarządzenie  Nr 8/11

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Baruchowie

z dnia 24.03.2011r.

 

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Baruchowie do działania z zakresu administracji publicznej w imieniu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Na podstawie  § 11 pkt.1 i pkt. 3  Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie z dnia 03 luty 2009r.

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Upoważnia się  pracowników Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Baruchowie, wymienionych w załączniku Nr 1 ; Nr 2  do niniejszego zarządzenia do podpisywania dokumentów, korespondencji w zakresie powierzonych czynności lub w sprawach z zakresu administracji publicznej  podczas  nieobecności kierownika.

2. Szczegółowy zakres zadań określają upoważnienia, o których mowa w ust.1

 

§ 2.  Upoważnieni pracownicy zobowiązani są w terminie 3 dni od ustania przesłanki do działania na podstawie upoważnienia przedłożyć kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawozdanie z czynności wykonywanych na podstawie upoważnienia.

 

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 Zofia Stasiak