Zarządzenie Nr 9/1/2011

Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Baruchowie

z dnia  28  marca  2011r.

 

w  sprawie zmiany  regulaminu wynagradzania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie z dnia 07 kwietnia 2009r.

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.Nr 50, poz. 398) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W regulaminie wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie,  wprowadzonego Zarządzeniem  Nr 3/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie z dnia 07 kwietnia 2009r. wprowadza się w pkt. III po § 4 ust. 4 , ust. 5 w brzmieniu „ Wynagrodzenie za pracę i pozostałe składniki wynagrodzenia wypłacane są  zgodnie z art.92 Kodeksu pracy, poza wydatkami za wieloletnią pracę, który zawsze wypłacany jest w pełnej wysokości (w czasie trwania umowy o pracę)”.

 

§ 2. Pozostała część regulaminu pozostaje bez zmian.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 Zofia Stasiak