Zarządzenie  Nr 4/10

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia  02 grudnia 2010r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro  w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). zarządza się, co następuje:

 

§ 1.Wprowadza się regulamin udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 02 grudnia 2010r.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 Zofia Stasiak