W sprawie:
przyjęcia do realizacji w latach 2004 - 2005 zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej".

Data uchwa3y:
2003-12-04

Numer uchwa3y:
XII/78/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia.