KARTA USŁUGI NR:39

 

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Art. 217 § 1, § 2 pkt.2 i §3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
4.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Wymagane dokumenty:
 
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu należy składać w Urzędzie Gminy w Baruchowie, pokój nr 3,  telefon: (54) 2845 611 wew. 32 lub 795 401 175, e-mail:budownictwo@baruchowo.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie zaświadczenia
Termin realizacji:
 
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.
Opłaty:
 
Opłata od zaświadczenia - 17,00 zł. Należność z tytułu opłaty można wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na podany niżej numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr konta 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005
Tryb odwoławczy:
 
Nie przysługuje.
Uwagi:
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Zaświadczenie odbiera się osobiście w Urzędzie Gminy Baruchowo, pokój nr 3.