KARTA USŁUGI NR:28

 

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
Podstawa prawna:
 
 
 
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2436).
4. Uchwała Nr XLIX.332.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019., ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018r., poz. 5564
Wymagane dokumenty:
 
 
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
Umowa kupna lub faktura zakupu w przypadku pojazdu zarejestrowanego,
decyzja o rejestracji w przypadku pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy w kraju - nowego lub sprowadzonego z zagranicy.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo, Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, sportu, straży i podatku od środków transportowych Pan Waldemar Jóźwiak, pokój nr 7, tel. (54) 28-45-682 wew.22
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie deklaracji podatkowej wraz z wymaganymi załącznikami.
Termin realizacji:
 
Termin załatwienia sprawy:
- w sprawach nie wymagających wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki,
- w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności - do dwóch miesięcy .
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej..
Tryb odwoławczy:
 
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.
Uwagi:
 
Środki transportowe podlegające opodatkowaniu:
1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
2.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony.
3.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton.
4. Autobusy.
Uwaga!!Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Kto jest podatnikiem?
Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Kiedy muszę złożyć deklarację?
Od 1 stycznia 2003 roku Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.
Uwaga! Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.).
Dlaczego nikt mnie nie zawiadomił o obowiązku uiszczenia podatku? Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania na konto lub w kasie urzędu miejskiego. Fakt, że organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku wynika z samej konstrukcji podatku od środków transportowych.
Ustawodawca scedował na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, określenia stawki, oraz uiszczenia podatku. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postępowania podatkowego.
Co się stanie, jeśli nie zapłacę podatku?
Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o zbyciu środka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.
Terminy płatności
Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
do dnia 15 lutego - I rata,
do dnia 15 września - II rata, każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - I rata,
do dnia 15 września danego roku - II rata,
od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. Sprzedałem pojazd, czy nadal płacę podatek?
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc. Zezłomowałem pojazd, czy nadal płacę podatek?
Samo zezłomowanie pojazdu nie powoduje wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych. Do jego wygaśnięcia konieczne jest wyrejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji. Gdzie mogę zapłacić podatek?
Podatek od środków transportowych można uiścić:
a) w kasie Urzędu Gminy w Baruchowie;
b) na rachunek bankowy: KOWAL / O Baruchowo nr 37955700060000196420000005