KARTA USŁUGI NR:19

 

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005, nr 240, poz.2027 z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz.2432).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Prawidłowo wypełniony wniosek.
2. Dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis z rejestru ewidencji gruntów lub odpis z ksiąg wieczystych lub akt notarialny).
3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy
4. Mapa poinwentaryzacyjna budynku mieszkalnego
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wniosek należy składać w Urzędzie Gminy w Baruchowie pokój nr 3, telefon: (54) 2845 611 wew. 32 lub 795 401 175, e-mail:budownictwo@baruchowo.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie zaświadczenia o nadanym numerze nieruchomości.
Zaświadczenie można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni.
Opłaty:
 
Brak
Tryb odwoławczy:
 
Nie przysługuje
Uwagi: