KARTA USŁUGI NR:16

 

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828)
Wymagane dokumenty:
 
 
1.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
2. Tytuł prawny do lokalu tj. przydział, decyzja, skierowanie, umowa, akt notarialny (kopia + oryginał do wglądu).
3. Rachunek za wodę, wywóz nieczystości, w przypadku gdy lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz instalacje gazu przewodowego - faktura za energie elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy(ze stawka za kwh).
4. Właściciel domu jednorodzinnego winien dołączyć - zaświadczenie potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku wydawane przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego we Włocławku.
5.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie zarządcy dodatku mieszkaniowego(w uzasadnionych przypadkach).
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego w kasie urzędu gminy/ na konto bankowe.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Baruchowie, pok. nr 3, Stanowisko ds. drogownictwa i gospodarki gruntami, Pani Katarzyna Mechuła, tel:(54) 2845 611 wew. 32 lub 795 401 175, e-mail: nieruchomości@baruchowo.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie decyzji
Termin realizacji:
 
Miesiąc
Opłaty:
 
Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy.
Uwagi:
 
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Zgodnie z art.7, ust. 8 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.