Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

Pobierz wniosek EL/ZC/1

Wymagane załączniki

Brak

Dokumenty do wglądu

Dowód osobisty, dowód osobisty najemcy, właściciela lokalu oraz dokumenty dotyczące stanu prawnego lokalu (decyzja, umowa najmu, akt własności na lokal)

Opłaty

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

W przypadku posiadania pełnej dokumentacji jako czynność materialno-techniczna - bezpośrednio po zgłoszeniu, w przypadku wątpliwości - postępowanie administracyjne

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Baruchowo, pokój nr 10

Pracownicy: Maria Radowska

Godziny pracy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15-15:15

wtorek: 8:00-16:00

Tryb odwoławczy

Brak

Opłaty za odwołanie

Brak

Uwagi

Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 24 ust. 3 cytowanej ustawy).

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna do pobrania w załącznikach