KARTA USŁUGI NR:08

 

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL
Podstawa prawna:
 
 
 
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1212)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017r., poz. 2482);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami);
Wymagane dokumenty:
 
 
 • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do dowolnego organu gminy, z zastrzeżeniem, że w tej samej sprawie wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy
 • uproszczony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych. Przez dane jednostkowe należy rozumieć udostępnienie danych dotyczących jednej osoby bądź też imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 • dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych. Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.). Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.
 • w przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
 • osoba fizyczna - dowód osobisty

 

Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Gminy w Baruchowie, stanowisko ds. ewidencji dowodów os., wojska i działalności gosp. , Pani Halina Rykowska, pokój nr 10, tel: (54) 284 45-6 11, wew. 23.
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku
Termin realizacji:
 
Niezwłocznie
Opłaty:
 
 • Opłatę za udostępnienie jednostkowych danych w wysokości 31 zł wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych na rachunek bankowy
 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
 
Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej - poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane poszukiwanej osoby np.:
- imiona rodziców,
- data i miejsce urodzenia,
- numer PESEL,
- seria i numer dowodu osobistego,
- ostatni znany adres zameldowania.

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3) komornikom sądowym w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
4) organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
6) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.