OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 11, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn.: Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn.: Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki

EWPROM  Ewa Bajuk - Białachowska

87-800 Włocławek

ul. Grunwaldzka 1

Cena oferty - 14 760.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano wykonawcę, którego oferta zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

Razem

1

EWPROM  Ewa Bajuk - Białachowska

ul. Grunwaldzka 1

87-800 Włocławek

(1)

  100,00

 

 

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

Baruchowo dnia: 2011-10-21