W sprawie:
zmiany Uchwały Nr V/29/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Data uchwa3y:
2003-08-22

Numer uchwa3y:
X/62/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.