W sprawie:
zaciągnięcia w 2003 roku kredytu na modernizację drogi gminnej Zawada Piaski - Kłótno.

Data uchwa3y:
2003-08-08

Numer uchwa3y:
IX/59/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.