REJESTR WYDANYCH DECYZJI

ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

W 2011 ROKU

 

Lp.

Data

złożenia

wniosku

Wnioskodawca

Rodzaj inwestycji

i załączniki

Określenie

terenu

inwestycji

Data

wydania

decyzji

Nr decyzji

(znak sprawy)

Rozstrzygnięcie

Uwagi

 

1.

 

27.04.2011r.

 

Marcin Janiszewski

ul. Żeromskiego 13

09-500 Gostynin

Budowa stacji demontażu pojazdów samochodowych w miejscowości Patrowo, gm. Baruchowo.

Załączniki:

1.Wypis z rejestru gruntów.

 2. Mapa ewidencji gruntów.

3.Mapa glebowo rolnicza.

4.Raport.

 

Patrówek

dz. nr

90 i 91

 

07.09.2011

 

IBR.6220.1.2011 

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwięcia 

 

Raport

 

2.

 

08.06.2011r.

 

Urząd Gminy Baruchowo

Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty odcinek od km 0+000 do km 2+210

Załączniki:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

2. Wypis z rejestru gruntów.

3.Mapa sytuacyjno - wysokościowa.

4.Mapa glebowa.

 

Skrzynki

dz. nr          57, 287, 291

Lubaty

dz. nr

20 i 30

 

 11.08.2011

 

 IBR.6220.2.2011

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwięcia

 

Raport nie jest wymagany

 

3.

 

27.06.2011r.

 

Henryk Kierzkowski

ul. Kościuszki 1A m 4

87-820 Kowal

Budowa zbiornika wodnego - retencyjnego służącego kształtowaniu zasobów wodnych oraz wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku), którego projektowane wydobycie nie przekroczy 20.000 m3 /rok. Załączniki:

1.Karta informacyjna przedsięwzięcia.

2.Wypis z rejestru gruntów.

3.Mapa sytuacyjno - wysokościowa.

4.Mapa glebowa.

 

Okna dz. nr

189, 497 i 187/1

 

4.

 08.09.2011

Pracownia Inżynierii Ochrony środowiska dr inż. Kazimierz Stefanowski ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz

"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Baruchowo do przepustowości Qśr=200m3/dobę - RLM2000MK."

 Baruchowo dz. nr 146/1

21.11.2011 

 IBR.6220.4.2011

 Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 Nie jest wymagany raport

5.

23.11.2011

Petrokan sp. z o. o. ul. Płocka 172A 87-800 Włocławek Agnieszka Kandarian Sadłóg 15 87-875 Topólka

„Rozbudowa i remont istniejącej stacji paliw wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, budowa myjni samochodowej w zamkniętym obiegu wody.

Zakrzewo Parcele

Dz. Nr 14/8 i 14/10

28.11.2011

IBR.6220.5.2011

Informacja, że dla tego przedsięwzięcia brak jest podstawy prawnej do prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

To przedsięwzięcie nie jest wymienione w Rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko