W sprawie:
przyjęcia uzupełnienia do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok

Data uchwa3y:
2003-06-30

Numer uchwa3y:
VIII/47/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2003 roku.