W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Data uchwa3y:
2004-04-22

Numer uchwa3y:
VII/44/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznmej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.