W sprawie:
likwidacji szkół filialnych

Data uchwa3y:
2003-02-28

Numer uchwa3y:
V/36/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem 31 sierpnia 2003 roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Baruchowo.