Zarządzenie Nr 48/2010

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 31 grudnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2011 rok

 

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, póz. 1240 z późn zm.) oraz Zarządzenia nr 24/10 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Baruchowo i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji ustalam, co następuje:

 

§1. Zatwierdzam się plan kontroli zarządczej na 2011 rok w Urzędzie Gminy Baruchowo i jednostkach organizacyjnych Gminy, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia,

 

§2. Kontrole będą przeprowadzane na podstawie upoważnień Wójta Gminy Baruchowo wydawanych każdorazowo do kontroli.

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i kierownikom referatów.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski