OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)284 56 11, fax (054)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn." Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno  od km 0+000 do km 1+800-Etap III.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn." Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno  od km 0+000 do km 1+800-Etap III

Stanisław Nitecki

87-853 Nowa Wieś, ul. Różana 16

Cena oferty - 3 690.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która, zgodnie z zapisami SIWZ uzyskała największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Stanisław Nitecki

ul. Różana 16

87-853 Nowa Wieś

(1)

  100,00

 

 

 

  100,00

1

Jan Jastak

ul. Wieniecka 32 /21

87-800 Włocławek

(2)

  73,80

 

 

 

  73,80

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

   

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2011-03-24