Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.05.2011.KG.7                                                           Baruchowo dnia: 2011-04-01

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "WALDI"

Baruchowo, 87-821 Baruchowo

na:

Dostawa wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R za cenę 22 656.60 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która, zgodnie z zapisami SIWZ uzyskała największą liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "WALDI"

Baruchowo

87-821 Baruchowo

(3)

  100,00

 

 

 

  100,00

1

P.W. ART-BUD Jan Lachowski

ul. Towarowa 28

85-746 Bydgoszcz

(1)

  83,60

 

 

 

  83,60

1

MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o.

Szwedzka 2/4

03-419 Warszawa

(2)

  73,44

 

 

 

  73,44

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

4

BUD MAT Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

Art. 89. ust.1 pkt 2

W wyznaczonym pismem Nr IBR.271.05.2011.KG z dnia 23 marca 2011r. terminie, wykonawca nie uzupełnił oferty o wymagany dla przedmiotowego postępowania dokument.

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.