Zarządzenie Nr 5/2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 03 marca 2011 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2010 rok

 

Na podstawie art. 30.ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku art. 61 ust 2 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 267 ust l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 09.157.1240) wykonując Uchwałę Nr XXXII/210/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2010 rok z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje;

 

§ 1. 1Wykonanie budżetu Gminy za 2010 rok obejmuje;

1)DOCHODY OGÓŁEM

-11 .879.790,49 zł

w tym; dotacje celowe na zadania z zakresu

administracji rządowej

 - 2.288.666,69 zł.

2)WYDATKI BUDŻETOWE

- 12.410.256,44 zł

w tym;wydatki na zadania z zakresu administracji

rządowej                                                                   - 2.288.666,69 zł

wydatki majątkowe                                                     - 3.901.461,74 zł

 

3) DEFICYT BUDŻETOWY

- 530,465,95zł

                                                                                                                    

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia -sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok

 

§ 2.Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2010 rok

 

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji z dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wójt

inż. Stanisław Sadowski