W sprawie:
uchwalenia rocznego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Data uchwa3y:
2003-02-28

Numer uchwa3y:
V/31/2002

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.