Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR/341/02/2011/KG/18                                                        Baruchowo dnia: 2011-03-09

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Budowlany Waldemar Boś Sp. z o.o.

ul. Zielna 43A, 87-800 Włocławek

na:

Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem

za cenę 32 043.96 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która, zgodnie z zapisami SIWZ uzyskała największa liczbę punktów, spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Zakład Budowlany Waldemar Boś

Sp. z o.o.

ul. Zielna 43A

87-800 Włocławek

(6)

  100,00

 

 

 

  100,00

1

BUDIZOL S.A.

ul. Komunalna 8

87-800 Włocławek

(4)

  97,46

 

 

 

  97,46

1

"ELL-BET" Sp. j.  E. Leczkowska                  L. Czyżewski

ul. Toruńska 35A

87-162 Lubicz (Młyniec Pierwszy)

(7)

  89,80

 

 

 

  89,80

1

"Firma Rodzinna DRO-BET MUSOLF"         Sp. z o.o.

ul. Kościerska 23

89-600 Chojnice

(2)

  83,46

 

 

 

  83,46

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

9

BUD MAT Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

2

5

KAMAL Sp. z o.o.

Bielawki 5

87-500 Rypin

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

3

8

FRANCE-GOST Sp. z o.o.

ul. Kutnowska 102

09-500 Gostynin

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

4

3

Ceg-Tor  K. Szubierajski         i S-ka Sp. J.

ul. Olsztyńska 117

87-100 Toruń

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

5

1

MAXMED Zakład Usługowo - Handlowy Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49

84-252 Orle

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

BUD MAT Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25  

09-407 Płock

Art. 24 ust. 2 pkt 2

w wyznaczonym pismem Nr IBR/341/02/2011/KG/15 z dnia 16 lutego 2011r. terminie, nie wyrazili Państwo zgody na przedłużenie terminu związania ofertą dla przedmiotowego postępowania.

2

Ceg-Tor  K. Szubierajski           i S-ka Sp. J.

ul. Olsztyńska 117  

87-100 Toruń

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Uzasadnienie :

Nie spełniono warunku dokumentu: Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Uzasadnienie : zaświadczenie wystawione wcześniej niż 3 miesiące  przed terminem upływu składania ofert - wystawione 2010.06.24

Nie spełniono warunku dokumentu: Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS

Uzasadnienie : zaświadczenie wystawione wcześniej niż 3 miesiące  przed terminem upływu składania ofert - wystawione 2010.06.17

3

FRANCE-GOST Sp. z o.o.

ul. Kutnowska 102  

09-500 Gostynin

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Uzasadnienie :

Nie spełniono warunku dokumentu: Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Uzasadnienie : zaświadczenie wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert- data wystawienia- 2010.07.29

 

4

KAMAL Sp. z o.o.

Bielawki 5  

87-500 Rypin

Art. 24 ust. 2 pkt 2

w wyznaczonym pismem Nr IBR/341/02/2011/KG/15 z dnia 16 lutego 2011r. terminie, nie wyrazili Państwo zgody na przedłużenie terminu związania ofertą dla przedmiotowego postępowania.

5

MAXMED Zakład Usługowo - Handlowy Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49  

84-252 Orle

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Uzasadnienie :

Nie spełniono warunku dokumentu: Aktualny odpis lub oświadczenie

Uzasadnienie : brak w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedmiotu działalności związanej z produkcją, sprzedażą prefabrykatów betonowych

Nie złożono dokumentu: Formularz cenowy

Uzasadnienie : brak załącznika nr 4- formularz cenowy

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.