Zarządzenie Nr 40/2010

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

oraz udzielania ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych

w Urzędzie Gminy w Baruchowie

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz, U. z 2009r. Nr 152, póz. 1223 ze zm. ) oraz § l ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasady rachunkowości i plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 112, póz. 761 ze zm. ) i §4 ust. 1 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baruchowie zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się i wprowadza do użytku wewnętrznego instrukcje w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz udzielania ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy w Baruchowie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy w Baruchowie, realizujących zadania wynikające z instrukcji do zapoznania się z jej treścią i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 3. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski