Zarządzenie nr 43/2010

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 17 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) i art. 96 Kodeksu

cywilnego zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Udziela się Pani Joannie Sekleckiej - Tarka kierownikowi Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w zakresie podpisywania i realizacji umów na dotacje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, których przedmiotem jest przedsięwzięcie pn. „ Edukacja ekologiczna i przyrodnicza dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym", a także zaciąganie zobowiązań względem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

2. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia także do podpisywania umów z osobami fizycznymi i innymi podmiotami uprawnionymi do działania w obrocie prawnym w celu uzyskania planowanego efektu ekologicznego, o którym mowa w umowie wymienionej w ust. l, niniejszego upoważnienia, nadzoru nad realizacją umów oraz ich rozliczania.

§ 2. 1. Pełnomocnictwo niniejsze udziela się na czas pełnienia funkcji Kierownika Zielonej szkoły w Goreniu Dużym.

2. Pełnomocnictwo może być cofnięte w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2010 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski