Zarządzenie Nr 44/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 21 póz. 94 z późn. zm.)

 

§ 1 Ustala się do wyboru dzień: 24; 27 Iub31 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Baruchowo oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2010 r., z zastrzeżeniem § 2.

§2. Sekretarz Gminy w porozumieniu z pracownikami sporządzi listę pracowników, którzy wykorzystają dzień wolny od pracy w poszczególnych terminach w sposób zapewniający ciągłość pracy Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2010 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski