Zarządzenie Nr 46/2010

Wójta Gminy w Baruchowie

z dnia 21 grudnia 2010 roku

w  sprawie polityki  rachunkowości  dla budżetu Gminy i  Urzędu Gminy w Baruchowie

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, póz. 1223) oraz zgodnie z art. 40 ust. 4 p-kt. l lit a,b ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 157, póz. 1240 )§ 14 i 15 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej polskiej ( Dz.U.10.128.861) oraz § l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U.10.208.1375) i oraz § 9 ust 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baruchowo zarządza się, co następuje:

§1

1.   Ustala się  politykę   rachunkowości w Gminie Baruchowo stanowiącą załącznik Nr 1 do mniejszego zarządzenia.

2.       Ustala się wykaz kont dla budżetu Gminy Baruchowo jako organu . stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.       Ustala się wykaz kont dla budżetu jednostki Urzędu Gminy , stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.       Wprowadza się zasady rachunkowości dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat Urzędu Gminy stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

S2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

 

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 23/2005 Wójta Gminy w Baruchowie z dnia 09 grudnia 2005 w sprawie polityki rachunkowości, zarządzenie wewnętrzne 21A z dnia 31 października 2006 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2005, oraz zarządzenie Nr 1A/2007 z dnia 29 stycznia 2007 w sprawie zmian zasad prowadzenia rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy, jednostek budżetowych Gminy Baruchowo oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2011. roku.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski