Zarządzenie Nr 35/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem — Pani Moniki Kijek do jednoosobowego działania.

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 4 ust. 2 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baruchowie, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Upoważniam Panią Monikę Kijek-pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem do jednoosobowego działania dotyczącego jednostki organizacyjnej - Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem, wyłącznie w czasie usprawiedliwionej nieobecności Kierownika jednostki - Pani Katarzyny Korpusińskiej.

Upoważnienie niniejsze uprawnia w szczególności do:

1) podejmowania czynności bieżących, niezbędnych do funkcjonowania jednostki organizacyjnej,

2)      dokonywania rozliczeń finansowych,

3)      występowania i składania oświadczeń woli przed organami administracji publicznej, bankami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi,

4)      reprezentowania i odpowiadania materialnie do dysponowania kontem bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem.

2. Upoważnienia udziela się na czas usprawiedliwionej nieobecności Pani Katarzyny Korpusińskiej - Kierownika jednostki, z tym zastrzeżeniem, że może być odwołane w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2010 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski