Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo                                                        Baruchowo dnia: 2010-11-17

Pismo: IBR/341/22/2010/KG/7     

 

 

Wg rozdzielnika

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Baruchowo o pow. 107,05 km2 wraz z opracowaniem ekofizjograficznym

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

BUDPLAN Sp. z o.o.

ul. gen. Ludwika Kickiego 26B/10

04-390 Warszawa

na:

Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baruchowo o pow. 107,05 km2 wraz z opracowaniem ekofizjograficznym za cenę 82 960.00 zł

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wybrano ofertę, która zgodnie z zapisami SIWZ uzyskała największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

BUDPLAN Sp. z o.o.

ul. gen. Ludwika Kickiego 26B /10

04-390 Warszawa

(4)

  100,00

  100,00

1

PHU MAXI Usługi Urbanistyczne

ul. Władysława IV 14

86-300 Grudziądz

(5)

  90,67

  90,67

1

BDK - INPLUS Sp. z o.o.

ul. Wilczyńskiego 25E /215

10-686 Olsztyn

(2)

  77,27

  77,27

1

Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o.

ul. Grottgera 26 /3

80-311 Gdańsk

(1)

  69,25

  69,25

1

Pracownia Planowania Przestrzennego Architekci T. Brzozowska, A. Tomczak Spółka Partnerska

ul. Przybyszewskiego 176 /178

93-120 Łódź

(3)

  61,54

  61,54

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.