Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR/341/21/2010/KG/6                          Baruchowo dnia: 2010-09-30

 

                                                                             

                                                                            Wg rozdzielnika         

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Biuro Regionalne w Toruniu 

Oddział we Włocławku

Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo

za cenę 88 134.00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano wykonawcę, którego oferta zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, zdobyła największą liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena łączna ubezpieczenia

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

Razem

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Toruniu 

Oddział we Włocławku

Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

(3)

  60,00

  36,00

  96,00

1

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Związek Wzajemności Członkowskiej "Pomorza i Kujaw"

ul. Chodkiewicza 89/91

85-950 Bydgoszcz

(1)

  46,80

  32,00

  78,80

1

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny Toruń

ul. Moniuszki 11/13

87-100 Toruń

(2)

  36,05

  34,80

  70,85

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.