Zarządzenie Nr 26/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 1 sierpnia 2010 r.

 w sprawie ujednolicenia  klasyfikacji wydatków strukturalnych

w Urzędzie Gminy Baruchowo

 

            Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255) i Zarządzenia Nr 31/2008 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 8 grudnia 2008 r.  w sprawie prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS dotyczących wydatków strukturalnych Urzędu Gminy Baruchowo i jednostek organizacyjnych gminy, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zamknięty katalog wydatków strukturalnych w Urzędzie Gminy Baruchowo, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zadania powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski