Zarządzenie Nr 25/2010

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 1 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie ustalenia stawek za wynajem oraz normy zużycia paliwa przez pojazdy będące w posiadaniu Urzędu Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustala się stawki za wynajem pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Baruchowo w wysokości:

a) busa - Citroen Jumper CWL 50FG                  - 2 zł (brutto) za jeden kilometr przebiegu,

b) autobusów  szkolnych                                   - 4 zł (brutto) za jeden kilometr przebiegu,

c) za przywóz i odwóz autobusem szkolnym grup przebywających w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym, w odległości do 30 km:

- 15 zł od osoby (brutto) przy grupie do 20 osób,

- 10 zł od osoby (brutto) przy grupie pow. 20 osób,

- po przekroczeniu 30 km, kwota opłaty naliczana jest proporcjonalnie do pokonanej odległości.

d) za wyjazdy organizowane przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Baruchowie oraz GOKSiR – opłata pokrywająca koszty zużytego paliwa, wg kalkulacji przygotowanej przez pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za wynajem pojazdów,

e) za wyjazdy na trasie Baruchowo – Włocławek i Baruchowo – Gostynin finansowane przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Baruchowie – opłata w wysokości 100,00 zł (brutto).

2. Przejazdy, o których mowa w ust. 1 mogą się odbywać po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Baruchowo.

§ 2. Wójt Gminy Baruchowo, może obniżyć lub podwyższyć wysokości stawek określonych w § 1, przy czym maksymalna obniżka, lub zwyżka, nie może przekroczyć 50% stawki bazowej.

§ 3. Ustala się normy zużycia paliwa na 100 kilometrów przebiegu dla samochodów w następujących wysokościach:

a)     Bus – Citroen Jumper CWL 50FG - 11 litrów ON.,

b)     Autosan WKI 8778                        - 26 litrów ON,

c)    Autosan H121                               - 24 litry ON,

d)  Mann 50NK                                   - 33,5 litra ON,

e)     Citroen CWL 47AA                             - 6,5 litra ON,

f)    Polonez CWL 07FN                           - 12 litrów gazu propan-butan,

g)     Żuk WKI 9373                        - 20 litrów gazu propan-butan,
h) Toyota CWL 71ST                          - 9 litrów etyliny.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 37/09 z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek za wynajem busa i autobusów szkolnych oraz normy zużycia paliwa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku.

 

                                                                                                    Wójt

                                                                                    inż. Stanisław Sadowski