Zarządzenie Nr 8A/10

Wójta Gminy Baruchowo

 z dnia 14 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie powołania Zespołu Roboczego (zadaniowego) do spraw realizacji Planu Utrwalania PIS oraz monitoringu i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Baruchowo na lata 2008-2015

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr  ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ((Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 211, poz. 1738)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.     Powołuję Zespół Roboczy (zadaniowy) do spraw realizacji Planu Utrwalania PIS oraz monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w następującym składzie:

1)     Aneta Paczyńska – koordynator GSRPS, koordynator PIS

2)     Teresa Pawlak – Sekretarz Urzędu Gminy

3)     Zofia Stasiak – kierownik GOPS

4)     Jolanta Szatkowska– Urząd Gminy, referent ds. księgowości

5)     Magdalena Krygier -   kierownik GOKSiR

6)     Jarosław Komorek- przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

7)     Jolanta Gutowska – instruktor tańca-choreograf zespołu „SWOJACY”

8)     Teresa Kruczyńska- przewodnicząca Klubu Seniora

9)     Urszula Musiał- przewodnicząca Klubu Kobiet Kreatywnych

10) Wioletta Hińcz -    pracownik socjalny

11) Elżbieta Księżak – pracownik socjalny

12) Kazimierz Koralewski – radny

13) Danuta Albińska - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

14)  Mechuła Halina – animator kultury w Świetlicy Wiejskiej w Czarnem

15) Tomasz Pawlicki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Baruchowie

16) Włodzimierz Majewski – dyrektor Gimnazjum w Baruchowie

17) Arkadiusz Gąsiorowski – prezes GKS Baruchowo

18) Piotr Ormiński – członek zarządu GKS Baruchowo

19) Katarzyna Korpusińska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

 

 

 

2.     Do zadań Zespołu Roboczego należy:

1)  Opracowywanie projektu rocznego planu realizacyjnego

2)    Koordynacja wdrażania poszczególnych celów i określeń wynikających z Planu Utrwalania i GSRPS

3)    Koordynacja realizacji zadań wynikających z rocznych planów realizacyjnych

4)    Opracowywanie raportów dotyczących rocznych planów

5)    Prowadzenie monitoringu na poziomie celów operacyjnych i działań,

6)    Przygotowywanie raportów ewaluacyjnych w celu przedłożenia Radzie Gminy i ewentualnego rozpoczęcia procedury aktualizacji GSRPS

3.     Koordynator (Przewodniczący Zespołu Roboczego) jest odpowiedzialny za:

1)         Gromadzenie dokumentacji związanej ze strategią, zbieranie informacji określających postępy w realizacji strategii,

2)         Przedkładanie planów rocznych do zatwierdzenia przez Wójta,

3)         Opracowanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań w obrębie właściwego celu operacyjnego, w terminie umożliwiającym zaplanowanie w budżecie na następny rok kalendarzowy środków na kolejne roczne plany realizacyjne.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

           

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski