Zarządzenie Nr 24/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia  29 lipca 2010

w sprawie  określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Baruchowo i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji

 

Na podstawie art. 68  i art. 69  ust 1. pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009) ustalam zasady kontroli zarządczej;

 

§1. Określa się  zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Baruchowo jak i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasady jej koordynacji stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.W załączniku nr 2 określa się wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 28/05 Wójta Gminy Baruchowo z dnia  21 grudnia  2005  w sprawie przyjęcia w życie „Instrukcji przeprowadzenia Kontroli”

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                       

 

              Wójt

             inż. Stanisław Sadowski