ZARZĄDZENIE Nr 20/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 24 czerwca 2010 roku

 

w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

§ 1. Upoważniam Pana Krzysztofa Grudzińskiego, kierownika referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa w Urzędzie Gminy Baruchowo do:

1)    wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Baruchowo w zakresie:

a)    podziału nieruchomości,

b)    rozgraniczenia nieruchomości,

c)     wywozu odpadów bytowych i opróżniania zbiorników,

d)    wycinki drzew i krzewów,

e)    wymierzania kar pieniężnych za wycięcie drzew bez zezwolenia,

f)     zajęcia pasa drogowego,

g)    umieszczania infrastruktury technicznej w pasie drogowym,

h)    przyznania lub odmowy wypłaty dodatku mieszkaniowego,

i)      wstrzymania, wznowienia lub zaprzestania wypłaty dodatku mieszkaniowego.

2)    wydawania postanowień administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Baruchowo w zakresie:

a)    podziału nieruchomości,

b)    opiniowania koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin,

c)     zatwierdzenia prowadzenia gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

3)      prowadzenia w imieniu Wójta postępowań w sprawach dotyczących podziału nieruchomości;

4)      prowadzenia w imieniu Wójta postępowań w sprawach dotyczących rozgraniczenia nieruchomości;

5)      prowadzenia w imieniu Wójta postępowań w sprawach z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ochrony środowiska;

6)      prowadzenia w imieniu Wójta postępowań w sprawach dotyczących inwestycji i remontów;

7)      wydawanie  zaświadczeń  - wypisów  i  wyrysów z  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań kierunków rozwoju Gminy;

8)      przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy;

9)      prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych składanych do programów operacyjnych, z wyłączeniem dokumentów zastrzeżonych do bezpośredniego podpisu przez Wójta.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 43/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw w imieniu Wójta.

§ 3. Upoważnienie ważne jest do odwołania,  nie dłużej niż do czasu zajmowania stanowiska kierownika referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2010r.

 

                                                                                                Wójt

                                                                                  inż. Stanisław Sadowski