ZARZĄDZENIE NR 19A/10

Wójta Gminy  Baruchowo

z  dnia  17  czerwca  2010r.

 

w  sprawie upoważnienia pracownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

         Na podstawie  art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 8b  i art. 12 ust.2 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) oraz § 4 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

                                               zarządza się, co następuje

        § 1.Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie upoważniam Panią Elżbietę Księżak, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie do prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych należących do kompetencji Wójta przewidzianych w ustawie z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r.,Nr 1, poz. 7 z późn.zm.).         

        § 2.Upoważnienie wygasa z dniem ustania stosunku pracy pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie z zastrzeżeniem ust.3.

        § 3.Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, może być odwołane w każdym czasie bez podawania przyczyn.

        § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2010r.

 

                                                                                                  Wójt

                                                 inż. Stanisław Sadowski