<>

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)284 56 11, fax (054)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo przez okres 48 m-cy od dnia obowiązywania umowy.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo przez okres 48 m-cy od dnia obowiązywania umowy.

Bank Spółdzielczy

87-820 Kowal

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

Cena oferty - 3 072.80 zł

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena oferty

Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Oprocentowanie lokat jednodniowych

Razem

1

Bank Spółdzielczy

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

87-820 Kowal

(1)

  70,00

  15,00

  10,00

  5,00

  100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2010-07-01