Zarządzenie  Nr 18/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 04 czerwca 2010

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie  zamówień publicznych

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia

 

§ 1. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Gminy i Urzędu Gminy odbywa się przy pomocy trzyosobowej komisji przetargowej, zwanej dalej „komisją”.

§ 2.1. Powołuję interdyscyplinarny zespół osób, spośród których każdorazowo dla poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą wybierane trzy osoby, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:

 

1)    Grudziński Krzysztof      – Przewodniczący;

2)    Pawlak Teresa              – Sekretarz;

3)    Kurdubska Mariola        – Członek;                   

4)    Kaczanowska Krystyna  – Członek;       

5)    Paczyńska Aneta           – Członek.

 

2.   Spośród osób wymienionych w ust. 1 powołuję się stałą komisję w następującym składzie, z zastrzeżeniem ust. 3:

1)    Grudziński Krzysztof      – Przewodniczący;

2)    Pawlak Teresa              – Sekretarz;

3)    Kaczanowska Krystyna  – Członek.

 

3.   W przypadku, kiedy specyfika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wiadomości specjalnych, wójt w drodze zarządzenia, powoła komisję przetargową do konkretnego postępowania, z tym zastrzeżeniem że każdorazowo w skład komisji wchodzą przewodniczący i sekretarz, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2.

 

§ 3. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 1/2006 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie  zamówień publicznych.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski