Zarządzenie Nr 13 /10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 10 maja 2010

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

 

Na podstawie art. 212 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz §12 pkt. 1 litera „a „Uchwały Nr XXXII/210/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie budżetu na 2010 rok zarządza się , co następuje:

§1. Postanawia się zaciągać kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2010 w wysokości 500.000 (pięćset tysięcy)

§2. Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kowalu prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo.

§3. Zabezpieczeniem kredytów będzie weksel in blanco.

§4. Kredyt zostanie spłacony z podatków i opłat lokalnych.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2010r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski