Zarządzenie Nr 15/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baruchowie.

 

Na podstawie art.41 ust. 3 ustawy  z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r.. Nr 70. poz. 473 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:

1)       Przewodniczący   -    Stasiak Zofia

2)       Sekretarz   -     Rykowska Halina

3)       Członek     -      Korpusińska Katarzyna

4)       Członek     -      Koralewski Kazimierz

5)       Członek     -      Gospodarowicz Małgorzata

6)       Członek     -      Mechuła Halina

7)       Członek     -      Wieczorek Krzysztof

8)       Członek     -     Lenartowska Dorota

9)       Członek     -      Okupnik Andrzej

10)   Członek     -      Śmigielski Artur

2. W ramach komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają zespoły:

1) zespół ds. orzecznictwa w składzie:

-     Stasiak Zofia

-     Rykowska Halina

-     Wieczorek Krzysztof

-     Śmigielski Artur

-     Okupnik Andrzej

-     Lenartowska Dorota

2) zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w składzie:

-     Rykowska Halina

-     Koralewski Kazimierz

-     Gospodarowicz Małgorzata

-     Korpusińska Katarzyna

-     Śmigielski Artur

-     Okupnik Andrzej

§ 2. Przyjmuje się Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baruchowie, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ustala się Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baruchowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Traci moc zarządzenie  Nr 1/07 z dnia  29.01.2007r.  w sprawie  powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Baruchowie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2010r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski