Zarządzenie Nr 6a/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); § 4. pkt. 2 oraz § 6 Uchwały Nr XV/115/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.  Nr 61, poz. 983),

 

Zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Kwotę w wysokości 30.000,00 zł przeznaczyć na rzecz Gminnego Klubu Sportowego Baruchowo, jako realizatora zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Baruchowo.

§ 2. Warunki i tryb realizacji zadania i rozliczenia z otrzymanej dotacji określać będzie umowa zawarta z Gminnym Klubem Sportowym Baruchowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

 inż. Stanisław Sadowski