Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 417820-2009 z dnia 2009-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baruchowo
1. Kostka cegiełka 6 cm kolorowa - grafit - 1000 m2 2. Kostka cegiełka 6 cm kolorowa - czerwona - 500 m2 3. Kostka cegiełka 6 cm kolorowa - żółta - 300 m2 4. Kostka stalobruk 6 cm kolorowa - 600 m2 - w kolorze...
Termin składania ofert: 2009-12-16
?


Baruchowo: Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładnkiem
Numer ogłoszenia: 21124 - 2010; data zamieszczenia: 25.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 417820 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2845611, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładnkiem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Kostka cegiełka 6 cm kolorowa - grafit - 1000 m2 2. Kostka cegiełka 6 cm kolorowa - czerwona - 500 m2 3. Kostka cegiełka 6 cm kolorowa - żółta - 300 m2 4. Kostka stalobruk 6 cm kolorowa - 600 m2 w kolorze żółtym, grafitowym i czerwonym (ilość poszczególnych kolorów ustalona zostanie na etapie wykonawstwa).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 60000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładnkiem

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ELL-BET Sp. j. E. Leczkowska L. Czyżewski, ul. Toruńska 35A, 87-162 Lubicz (Młyniec Pierwszy), kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 60 000.00
Oferta z najniższą ceną: 60 000.00 oferta z najwyższą ceną: 62 640.00
Waluta: PLN.