UCHWAŁA Nr XXXII/210/2009

RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 21 grudnia 2009

w sprawie budżetu na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9. lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214. 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4,5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączna kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 9,524.292,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące w kwocie 9.189.554,00 zł,

2)dochody majątkowe w kwocie 334.738.00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 1 .689.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.873 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 12.593.580,00 zl. złego:

1) wydatki bieżące w wysokości 8.287.580,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.306.000,00 zł,- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1. obejmuje:

1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.689.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a;

2)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.873,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z  załącznikiem nr 5 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane k środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 570.000,00. zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.069.288,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.379.866,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 310.578,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 532.000,00 zł,:

2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 30.000,00. zł,-zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1)  przychody w wysokości 5.000,00. zł.

2)  wydatki w wysokości 5.000,00 zł,- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t zgodnie  załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się  limit zobowiązań  z tytułu  zaciąganych kredytów  i pożyczek oraz  emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.869.288,00 zł, w tym na:

1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst  kwocie 500.000,00 zł;

2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu jstw kwocie 3.069.288,00. zł;

3)      wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300.000,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2010 w wysokości 300.000,00 zł, z tego:

1)       gwarancje do kwoty 150,000,00 zł;

2)       poręczenia do kwoty 150.000,00 zl.

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości 100.000,00 zt.

§11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1)       na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;

2)       na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej orazn i ep od legających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6;

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000.00 zł;

b)      ,sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.069.288,00 zł;

c)       wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 300,000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tyułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

l) ogólną w wysokości -70.000,00 zł.

2} celową w wysokości -30.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

   Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Komorek